Речник старог говора Ниша и околине

Број речи 20 (слово Е).
ЕВЕ - ево
ЕГА - можда, ако Бог да, ако упем
ЕГЛЕН - разговор
ЕДЕН - рај
ЕЈВАЛА - здраво, браво, добар си
ЕКИМИН - лекар, хећим, ећим
ЕКМЕЧИЈА, ЕКМЕЏИЈА - пекар
ЕКСЕР - гвоздени клин, чавао
ЕКСИК - непотпун, неисправан
ЕЛЕН - дакле
ЕЛИ - или
ЕМ - са, уз то, па ипак
ЕСАП - процена
ЕСНАФ ЧОВЕК - занатлија, цењена лицност
ЕСНАФСКЕ ЛОНЏЕ - заједнице занатлија
ЕСПАП - роба за продају
ЕСЦАЈГ - Прибор за јело (немачки)
ЕФЕНДИЈА - господин
ЕШАЧКО СЕДАЛО - магареће седло
ЕШЕК - Магарац, фигуративно враголан


Додај нову реч

Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


Ајван - Хајван - стока, животиња (турски)